Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Lääne-Harju valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 07.02-08.03.2022 Lääne-Harju valla veebilehel ja vallamajas Paldiskis ning Laulasmaa, Vasalemma ja Harju-Risti raamatukogudes.

Üldplaneeringu eesmärk on Lääne-Harju valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste (sh projekteerimistingimuste aluseks olevate tingimuste) seadmine ja täpsustamine ning seeläbi Lääne-Harju vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.

Keskkonna mõju strateegilise hindamine selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Planeeringu alaks on kogu Lääne-Harju valla haldusterritoorium.

Üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine koostati Lääne-Harju valla ja OÜ Skepast/Puhkim koostöös

Avaliku väljapanekule järgnevad ka avalikud arutelud, mille toimumisajad avalikustatakse peale avalikustamise perioodi lõppemist.

Ettepanekuid saab kirjalikult esitada eelnõu avalikustamise ajal Lääne-Harju vallavalitsusele (Rae tn 38, Paldiski linn 76806 või info@laaneharju.ee).